Juridiskt meddelande


LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN

Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls av Ultimate Consulting som en tjänst till sina kunder och får endast användas i det syfte det är tänkt.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Ultimate Consulting, dess dotterbolag, närstående bolag, licensgivare eller joint venture-partners.

Ultimate Consultings varumärken och märkesnamn får endast användas i överensstämmelse med den användning som tillåts enligt detta juridiska meddelande eller med föregående skriftliga tillstånd från Ultimate Consulting.
Vid all användning av Ultimate Consultings varumärken för annonsering och marknadsföring av Ultimate Consultings produkter, måste äganderätten tydligt anges.

Licens för begränsad användning/enstaka kopia

Allt innehåll på denna webbplats, som text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp och program tillhör Ultimate Consulting eller innehållsleverantörerna och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. Icke-auktoriserad användning eller distribution av något material som finns på den här webbplatsen, kan vara ett brott mot lagar om upphovsrätt eller varumärkesskydd och/eller andra lagar och kan leda till åtal i form av såväl civilmål som brottsmål.

Denna webbplats, och delar därav, får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt exploateras för kommersiellt bruk som inte uttryckligen godkänns av Ultimate Consulting. Du får ladda ned en kopia av den information som kan hittas på Ultimate Consultings webbplatser på en enda dator och endast för personligt, icke-kommersiellt, internt bruk om du inte har en särskild licens för annat bruk som du erhållit skriftligen från Ultimate Consulting.

Du får inte modifiera, använda eller överföra informationen i kommersiella syften och inte heller ta bort eventuella meddelanden om upphovsrätt eller äganderätt från informationen. Du samtycker till att förhindra eventuell icke-auktoriserad kopiering av materialet och att säkerställa att samtliga anställda i din organisation, om sådana förekommer, följer dessa begränsningar.

Ultimate Consulting tilldelar dig inte någon uttrycklig eller underförstådd rätt under några patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter.

GARANTIFRISKRIVNING

DEN INFORMATION SOM FINNS I DETTA DOKUMENT TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON TYP AV UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I IMMATERIALRÄTT ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. I DE FALL ULTIMATE CONSULTING LÄNKAR TILL EN WEBBSIDA SOM TILLHÖR TREDJE PART, SKER DENNA LÄNKNING ENDAST FÖR ANVÄNDARNAS BEKVÄMLIGHET OCH ULTIMATE CONSULTING KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INNEHÅLLET PÅ SÅDANA SIDOR ELLER FÖR ATT INNEHÅLLET PÅ SÅDANA SIDOR ÄR KORREKT.

ULTIMATE CONSULTING KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER KRÄVAS PÅ SKADESTÅND, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADESTÅND FÖR VINSTBORTFALL, AFFÄRSAVBROTT ELLER INFORMATIONSFÖRLUST TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA INFORMATIONEN, ÄVEN OM ULTIMATE CONSULTING HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

Ultimate Consulting utfärdar inte heller någon garanti för att information, text, grafik, länkar eller andra objekt som kan finnas i denna information är korrekta eller kompletta. Ultimate Consulting kan ändra innehållet, eller produkterna som beskrivs däri, när som helst och utan föregående meddelande. Ultimate Consulting åtar sig inte att uppdatera informationen eller annat material som läggs upp på webbplatsen.

Användarnas bidrag

Allt material, all information och all annan kommunikation som du överför eller postar till denna webbplats anses som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltybefriad, oåterkallelig, fullständigt underlicensierad och äganderättsbefriad (”kommunikation”). Ultimate Consulting har inga skyldigheter beträffande kommunikationen.

Ultimate Consulting har rätt att avslöja, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda kommunikationen, tillsammans med alla data, bilder, ljud, texter och andra objekt som ingår däri, i alla kommersiella eller icke-kommersiella syften.

Om du skickar personuppgifter via den här webbplatsen eller på annat sätt till Ultimate Consulting, samtycker du därmed till att Ultimate Consulting får använda dessa uppgifter i syfte att utvärdera din information och marknadsföra Ultimate Consultings produkter och tjänster, inklusive rätten att överföra uppgifterna till tredje land och publicera information på internet. Ultimate Consulting har enligt svensk lag ansvaret för sådan bearbetning av personuppgifter och du kan kontakta Ultimate Consulting om felaktiga uppgifter förekommer eller vid andra personuppgiftsrelaterade problem.

Övrigt

Ultimate Consulting kan revidera dessa villkor när som helst genom att uppdatera detta meddelande.

Ultimate Consulting förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (1) ändra detta juridiska meddelande; (2) övervaka och ta bort meddelanden; och/eller (3) upphöra med att tillhandahålla webbplatsen när som helst utan att meddela detta.

Om något villkor, någon bestämmelse eller något stadgande i detta juridiska meddelande bedöms som olagligt, ogiltigt, utan laga kraft eller av någon anledning ej verkställbart, ska giltigheten och verkställbarheten för resterande villkor, bestämmelser och stadganden inte på något sätt påverkas eller försämras.