Bättre kundvård

Din konkurrent är bara ett musklick bort! Därför är det avgörande att...

Kundvård heter numera CRM

Konkurrensen är numera stenhård och de tidigare idéerna om att skapa konkurrensfördelar och säljprocesser har i stort fått omvärderas.
Det faktum att kunder redan innan en leverantör kontaktas har genomfört upp emot 60% av den traditionella säljprocessen, genom egna insatser på webben och i sociala media, gör att sälj och marknad mera "flyter ihop" och säljaren tvingas till ett annat fokus än tidigare. Kundvården har blivit än mera viktig för att få möjlighet till affärsavslut och nå framgång i säljverksamheten.

CRM med IT-stöd

Det är inte självklart att "CRM-tanken" alltid genomförs med ett IT-stöd. Vi ser dock, med den internetvärld som genomsyrar allt, att du som verkar som professionell inom CRM-sfären inte kan stå utanför ett modernt och flexibelt IT-stöd för ditt "CRM-tänk".

Tillgång till information

För att kunna kundvårda måste du snabbt ha tillgång till din organisations interna information och det var du än befinner dig och från den utrustning som du har med dig. Snabbheten att kunna svara när kundförfrågan kommer är en viktigt framgångsfaktor vid affärsgenomförande.

Med andra ord CRM med IT-stöd är nog ett måste!

Din konkurrent kan också...

Din konkurrent är bara ett ”musklick” bort! Därför är det avgörande att ha mycket lojala kunder, leverantörer och partners liksom effektivare processer än dina konkurrenter.

Med andra ord CRM med IT-stöd är nog ett måste!